Η εκπαίδευση δεν προέρχεται αποκλειστικά από τις σχολικές αίθουσες, ούτε περιορίζεται σε αυτές!

Ακολουθώντας αυτή τη φιλοσοφία, το ΣΔΕ Καλλιθέας ενθαρρύνει τις εκπαιδευτικές επισκέψεις και την παρακολούθηση παραστάσεων, προβολών, διαλέξεων και παρουσιάσεων.

Στόχος είναι η σύνδεση της σχολικής εκπαίδευσης και της παρεχόμενης από το μάθημα γνώσης, με την κοινωνία στα πλαίσια της διαρκούς και δια βίου μάθησης.

Οι εκπαιδευόμενοι ανταποκρίνονται θετικά και συμμετέχουν με ενδιαφέρον στις εκπαιδευτικές επισκέψεις.