Αγγλικός Γραμματισμός

Στο ΣΔΕ Καλλιθέας προσεγγίζουμε την Αγγλική μέσα από:

– Σύντομους διάλογους της καθημερινής ζωής με ποικίλα θέματα

– Εκπαιδευτικά τραγούδια και παιχνίδια (π.χ. puzzles, crosswords, hangman) για την εκμάθηση και εξάσκηση λεξιλογίου και γραμματικών φαινομένων- Εκπαιδευτικά βίντεο και άλλα οπτικοακουστικά μέσα όπως flashcards, posters, slides

–  Ήθη και έθιμα αγγλόφωνων χωρών (π.χ. St. Valentines Day)

– Εργαστήρια Αγγλικής γλώσσας με κύριο υλικό λογοτεχνικά έργα σε απλουστευμένη γλώσσα (λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη «Easy Readers») καθώς και στίχους παλαιών και σύγχρονων τραγουδιών

– Διαθεματικά σχέδια δράσης (projects) όπως:      Αισθητική Αγωγή (κατασκευή ευχετήριων καρτών)

     Πληροφορική (Internet, Windows, κ.λ.π.)

     Ελληνικό Γραμματισμό (συμπλήρωση αιτήσεων και άλλων εντύπων)     Επαγγελματικό Προσανατολισμό (συνεντεύξεις, βιογραφικά)

– Συγγραφή ή/και σκηνοθεσία θεατρικών δρώμενων (σκετς)

Στη μεθοδολογική μας προσέγγιση, ακόμη και όταν η διδασκαλία γίνεται δασκαλοκεντρική, ακολουθούμε τη μέθοδο διερεύνησης-ανακάλυψης ώστε οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες να συμμετέχουν με ενεργητικό τρόπο στη μαθησιακή διαδικασία.

Εφαρμόζουμε επίσης την ομαδοσυνεργατική μέθοδο καθώς θεωρούμε ότι είναι ο ενεργητικότερος τρόπος εκμάθησης όπου οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευόμενες συνεργάζονται κατά ομάδες, στις οποίες οι πιο προχωρημένοι βοηθούν τους λιγότερο προχωρημένους.

Επιπλέον, εφαρμόζουμε την εξατομικευμένη διδασκαλία κατά περίπτωση καθώς και την ενισχυτική σε μικρές ομάδες.