Ελληνικά

 Η νέα κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική πραγματικότητα καθιστά την Εκπαίδευση Ενηλίκων σημαντικό θεσμό της Διά βίου μάθησης τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. Ο σύγχρονος ενήλικος καλείται πέρα από τη «συγκεκριμένη» παρεχόμενη γνώση να αναπτύξει ικανότητες και δεξιότητες για μια κριτική προσέγγιση των πληροφοριών που λαμβάνει, καλείται δηλαδή να «μάθει πώς να μαθαίνει». Στα πλαίσια αυτής της διερευνητικής μάθησης κινείται και ο Ελληνικός Γραμματισμός.

Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και τον τρόπο πρόσληψης της πληροφορίας από τους ενηλίκουςς, στόχος μας είναι να προβάλλουμε στους εκπαιδευόμενους την οικουμενική διάσταση της γλώσσας.

Αξιοποιώντας την προϋπάρχουσα γνώση και εμπειρία τους, προσπαθούμε με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους (ομαδοσυνεργατική, μαθητοκεντρική, εξατομικευμένη διδασκαλία, βιωματική μάθηση, σχέδια εργασίας κ.ά.) και με τα κατάλληλα εποπτικά μέσα να ενισχύσουμε τις γλωσσικές και κοινωνικές τους δεξιότητες.        

Ανάμεσα στους στόχους μας συγκαταλέγονται η κατανόηση, η παραγωγή και η αποτελεσματική χρήση προφορικού και γραπτού λόγου σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο, η σύνταξη χρηστικών κειμένων και φορμών καθημερινής χρήσης καθώς και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των αυξημένων απαιτήσεων επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης.

Αντιμετωπίζουμε τη διδασκαλία της γλώσσας ως διδασκαλία απόψεων, πολιτισμικών στάσεων και κοινωνικών κανόνων και στην προσπάθειά μας αυτή συναντούμε ως αρωγούς τους μαθητευόμενούς μας. Άλλωστε, όπως έχει τονίσει ορθά και ο γλωσσολόγος Μ.Τριανταφυλλίδης: «Γλώσσα δεν είναι αράδιασμα από λέξεις, τύπους και κανόνες, παρά η έκφραση του εσωτερικού μας κόσμου, κύμα ζωής, άνοιγμα και επαφή ψυχών».