Κοινωνικός Γραμματισμός

Το γνωστικό περιεχόμενο του κοινωνικού γραμματισμού (ΚΓ) είναι ευρύτατο: οι πολύμορφες σχέσεις αλληλεπίδρασης των ατόμων εν κοινωνία. Σήμερα, αυτές ερευνώνται από ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών επιστημών, οι οποίες στα πλαίσια του ΚΓ τελούν κάτω από την γνωστική ομπρέλα της Κοινωνιο-πολιτισμικής Ανθρωπολογίας, η οποία εμπεριέχει όλες τις θεματικές και τις μεθόδους προσέγγισης των κοινωνικών φαινομένων.

Αντικειμενικός σκοπός του ΚΓ είναι να κατανοήσουν οι μαθητευόμενοι στοιχεία της κοινωνικής πραγματικότητας, να καταρτισθούν θεωρητικά, ώστε να αποβάλλουν σφαλερές αντιλήψεις και προκαταλήψεις που βασίζονται σε εσφαλμένη κατανόηση κοινωνικών και οικονομικών φαινομένων. Να αποκτήσουν, επίσης, αντιληπτική ικανότητα, καθώς και δυνατότητες ανάπτυξης γόνιμου διαλόγου, συνεργατικότητας, ομαδικότητας και κριτικής σκέψης που συντείνουν στην παραπέρα κοινωνικοποίηση, ευαισθητοποίηση και ενεργό συμμετοχή στα κοινά.

Ο γενικός στόχος της δημιουργίας ενεργών πολιτών μέσα από την ανάπτυξη κοινωνικής συνείδησης, αναλύεται στο πλαίσιο του ΚΓ σε μια σειρά από επιμέρους προσδοκώμενους στόχους: α) να κατανοήσουν οι μαθητευόμενοι την ισχυρή σχέση ατόμου-κοινωνίας, να αντιληφθούν ότι αποτελούν μέλη ενός κοινωνικού συνόλου του οποίου δέχονται τις επιδράσεις και στη διαμόρφωση του οποίου επιδρούν και οι ίδιοι, β) να κατανοήσουν τη σχέση του ανθρώπου με το χρόνο, τη σχέση ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, τη διαχρονία των γεγονότων και των ιδεών, τη σχέση ανάμεσα στην ιστορική συνέχεια και τις ιστορικές τομές, γ) να κατανοήσουν τη σχέση του ανθρώπου με το χώρο, τη σχέση ανάμεσα στα ανθρώπινα και τα φυσικά χαρακτηριστικά των τόπων και των τοπίων, το πώς οι άνθρωποι με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο επιδρούν στο κοινωνικό περιβάλλον, δ) να κατανοήσουν την πολιτική ζωή, τις βασικές αρχές, αξίες και λειτουργίες των πολιτικών συστημάτων, και δ) να κατανοήσουν τη σημασία βασικών οικονομικών εννοιών ή αρχών που διέπουν την οικονομία.

Οι θεματικές ενότητες που υλοποιούνται στα πλαίσια των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στόχων επιλέγονται με στόχο: α) να άπτονται των ενδιαφερόντων και των αναγκών των εκπαιδευομένων, β) να συνδυάζονται με την επικαιρότητα, γ) να προσφέρουν γνώσεις οι οποίες αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων ή γεγονότων που εξετάζονται και οι οποίες μπορούν να χρησιμεύσουν ως εφαλτήριο για τη Διά Βίου Μάθηση των εκπαιδευομένων.