Περιβαλλοντικός ΓραμματισμόςΤο πρόγραμμα μαθημάτων και εργαστηρίων διαμορφώθηκε με βασικό κριτήριο ότι απευθύνεται σε ενήλικες που διαθέτουν ένα υπόβαθρο ευαισθησίας πάνω στα περιβαλλοντικά προβλήματα. Με δεδομένο ότι έχουν διαμορφώσει στάσεις και αντιλήψεις ζωής ο γραμματισμός έθεσε τους εξής στόχους:

1. Να αναγνωρίσουν συστηματικά οι εκπαιδευόμενοι τη προβληματική και τις διασυνδέσεις των ζητημάτων της περιβαλλοντικής κρίσης στην Ελλάδα και στο πλανήτη. Αυτό συνδυάστηκε με το να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τα φυσικά και τα ανθρώπινα οικοσυστήματα της πατρίδας μας στα γεωγραφικά και ιστορικά τους πλαίσια .

2. Να συνειδητοποιήσουν μέσα από συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα τη συμμετοχή και την ευθύνη που έχουν στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων σε ατομικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο.

3. Επιδιώκεται συστηματικά μέσα από διαλογικές συζητήσεις και ομαδικές εργασίες να παραμερισθούν στερεότυπα και προκαταλήψεις. Να καλλιεργηθούν συμπεριφορές και καθημερινές πρακτικές αλληλεγγύης με το φυσικό περιβάλλον και να ενθαρρυνθεί η δημοκρατική συμμετοχικότητα στη λήψη των αποφάσεων.

4. Να οικοδομηθούν καταναλωτικές συμπεριφορές και οικονομικά κριτήρια που θα στηρίζουν την ακεραιότητα του περιβάλλοντος. Η εξοικείωση στη καθημερινή ζωή με τη προβληματική για την αειφόρο ανάπτυξη θεωρείται βασικός άξονας του γραμματισμού.

5. Να αναζητήσει ο εκπαιδευόμενος την ένταξή του ή την επανατοποθέτησή του στην αγορά εργασίας με κριτήριο δραστηριότητες φιλικές στο περιβάλλον. Προσανατολισμός σε επαγγέλματα προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος όπως ο οικοτουρισμός, η οικολογική γεωργία, η οικοτεχνία.