Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών των Σ.Δ.Ε. διαφοροποιείται σημαντικά από τα αντίστοιχα της τυπικής εκπαίδευσης, κυρίως ως προς τις αρχές, το περιεχόμενο, τη διδακτική μεθοδολογία και την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων. Στον πυρήνα του προγράμματος σπουδών των Σ.Δ.Ε. τίθενται οι βασικές γνώσεις και δεξιότητες, όπως ορίζονται στο υπόμνημα για τη Διά βίου μάθηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000). Στα ΣΔΕ, υιοθετείται η αντίληψη των πολυγραμματισμών και διδάσκονται τα  παρακάτω αντικείμενα:

1. Ελληνική γλώσσα
2. Μαθηματικά
3. Πληροφορική
4. Αγγλική Γλώσσα
5. Κοινωνική Εκπαίδευση
6. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
7. Πολιτισμική-Αισθητική Αγωγή
8.  Φυσικές  Επιστήμες

Το πρόγραμμα των Σ.Δ.Ε. είναι ευέλικτο και προσαρμόζεται στις ικανότητες και στις ανάγκες των εκπαιδευομένων, εξασφαλίζοντας έτσι την ενεργό συμμετοχή τους. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης στη διαδικασία της μάθησής τους και όπου  αντιμετωπίζουν δυσκολίες, μέσω εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Το Σ.Δ.Ε .Καλλιθέας ιδρύθηκε το 2003-2004. Το Σ.Δ.Ε. Καλλιθέας έχει θέσει στόχους σε επίπεδο ευρωπαϊκής κινητικότητας και συνεργασίας, επιδιώκοντας την αλληλεπίδραση με τα εκπαιδευτικά συστήματα και τον πολιτισμό άλλων ευρωπαϊκών χωρών και την απόκτηση ευρωπαϊκής ταυτότητας και διεθνοποίησης του ΣΔΕ Καλλιθέας.