Φιλοσοφία και Στόχοι

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) είναι σχολεία ενηλίκων, τα οποία υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων/Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης/Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης.

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας παρέχουν τη δυνατότητα σε ενήλικες, 18 ετών και άνω, που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το Απολυτήριο του Γυμνασίου (νόμος 2525/97).

Η διάρκεια της φοίτησης είναι 18 μήνες (δύο σχολικά έτη) και οι ώρες διδασκαλίας 25 την εβδομάδα και είναι απογευματινό (από τις 5:00 έως 8:40μ.μ).

Βασικός στόχος των ΣΔΕ είναι η επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, η διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη μάθηση, η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, η ενίσχυση της προσωπικότητας και η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.

Το Σ.Δ.Ε .Καλλιθέας ιδρύθηκε το 2003-2004. Το Σ.Δ.Ε. Καλλιθέας έχει θέσει στόχους σε επίπεδο ευρωπαϊκής κινητικότητας και συνεργασίας,  επιδιώκοντας την αλληλεπίδραση με τα εκπαιδευτικά συστήματα και τον πολιτισμό άλλων ευρωπαϊκών χωρών και την απόκτηση ευρωπαϊκής ταυτότητας και διεθνοποίησης του ΣΔΕ Καλλιθέας.