Ψυχολογία

Ο συμβουλευτικός τομέας αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τον ψυχολόγο. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αφορά στο σύνολο των εκπαιδευομένων, αλλά και των εκπαιδευτικών.

Η εφαρμογή των παραπάνω υλοποιείται μέσω της ατομικής συνέντευξης και της ομαδικής συμβουλευτικής.

Διαδικασία της ατομικής συμβουλευτικής:

  -Διερεύνηση των αναγκών των εκπαιδευόμενων και του σχολικού πλαισίου.

  -Διερεύνηση του αιτήματος.

  -Καθορισμός των σκοπών μαζί με τους εκπαιδευόμενους.

  -Διαγνωστική διαδικασία.

  -Αναζήτηση λύσεων, λήψη αποφάσεων μαζί με τους εκπαιδευόμενους.

  -Περάτωση της συμβουλευτικής διαδικασίας- παραπομπή.

Ο ρόλος του ψυχολόγου στη σχολική κοινότητα είναι εκπαιδευτικός και διασυνδετικός.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθοι τρόποι για την υλοποίηση αυτών των στόχων:

  -Διαλέξεις στα πλαίσια της σχολικής τάξης με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση.

  -Εργαστήρια, ομάδες αυτογνωσίας.

  -Συνεργασία με το δήμο ( υπηρεσίες ψυχολογικής βοήθειας και υποστήριξης, κέντρα ψυχικής υγείας) με στόχο τη συνέχεια της υποστήριξης των εκπαιδευόμενων ή την παραπομπή τους, όπου και όταν αυτή μετά την αρχική εκτίμηση, κρίνεται αναγκαία.