PostHeaderIcon Νεα

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλλιθέας

 

Ημερομηνία  19/03/2018

Αρ.πρωτ.: 58

 

 

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

 

Διεύθυνση:     Σωκράτους 167-169 & Μεγίστης

  Τ.Κ. - Πόλη:     Καλλιθέα

  Τηλέφωνο:      210-9533008

  Fax:                   210-9533016

  E-mail:                  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

  sdekal@sch.gr

Πληροφορίες       :

Νικολαϊδου Παναγιώτα

                                                                                           

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

 

Έχοντας υπόψη τη με αριθμό πρωτ. 136/553/05-02-2018 (ΑΔΑ: 6ΤΚ246ΨΖΣΠ-93Υ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και τη με  αριθμό 5330/320/02-03-2018 (ΑΔΑ: 7ΜΑ746ΨΖΣΠ-5ΞΑ)  Απόφαση του Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,     

Καλούμε

κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να καταθέσει προσφορά, για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Σ.Δ.Ε. Καλλιθέας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

1.                   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των  τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. μηνιαίως και θα βαρύνει το ΤΔΕ της Πράξης: «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (ΣΔΕ) με κωδικό ΟΠΣ 5002546 στο πλαίσιο του Υποέργου 10 «Υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου των ΣΔΕ και υποστήριξη της λειτουργίας τους 2017-2019» ΣΔΕ ΑΠ 8– ΠΑΠ.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της, μετά την κατακύρωση του αναδόχου από του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  έως τις 30/6/2018. Σε περίπτωση παράτασης του σχολικού έτους δύναται να παραταθεί και η χρονική διάρκεια της σύμβασης του αναδόχου για όλο το διάστημα της παράτασης.

 2.                   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν μία και μοναδική προσφορά σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στην ανωτέρω διεύθυνση, με την ένδειξη: 

«Προσφορά για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Σ.Δ.Ε. Καλλιθέας», το αργότερο μέχρι την 23/03/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ.  

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας του Σ.Δ.Ε. Καλλιθέας περιγράφονται ως εξής:

 • Καθαριότητα έξι (6) αιθουσών διδασκαλίας, δύο (2) γραφείων καθηγητών, εσωτερικών χώρων και
  κλιμακοστασίου σε ισόγειο, πρώτο και δεύτερο όροφο.
 • Καθαριότητα του αύλειου χώρου.
 • Καθαριότητα τζαμιών, γραφείων, θρανίων και λοιπού εξοπλισμού των αιθουσών.
 • Καθαριότητα και απολύμανση τουαλετών.
 • Άδειασμα των κάλαθων αχρήστων από όλους τους χώρους του Σ.Δ.Ε., συγκέντρωση των σκουπιδιών σε
  μεγάλες νάιλον σακούλες και απόθεσή τους στους προβλεπόμενους χώρους.
  Καθαριότητα της αίθουσας πολλαπλών εκδηλώσεων, μόνο όταν χρησιμοποιείται.
 • Καθαριότητα (σφουγγάρισμα) των ανωτέρω χώρων σε εβδομαδιαία βάση.
 • Η καθαριότητα για τις ανωτέρω υπηρεσίες θα γίνεται καθημερινά, πέντε (5) φορές την εβδομάδα, μετά τη λήξη των μαθημάτων και σε συνεννόηση με τον Διευθυντή του Σ.Δ.Ε., ο οποίος δύναται να τροποποιεί τις εργασίες καθαρισμού σε ειδικές περιπτώσεις.

·         Γενική καθαριότητα : α) μία με την έναρξη της σύμβασης και β) μία πριν τη λήξη της σύμβασης.

·         Κατά το χρονικό διάστημα που το σχολείο θα παραμένει κλειστό (εορτές, αργίες κ.λ.π.) δεν θα γίνεται  καθημερινή καθαριότητα των χώρων του αλλά τις παραμονές έναρξης λειτουργίας του.

·         Πλύσιμο παραθύρων μία (1) φορά το μήνα.

·         Άλλες περιοδικές εργασίες όπως: καθαρισμός επιφανειών σε ψηλά σημεία, καθαρισμός των εσωτερικών κουφωμάτων, καθαρισμός πλακιδίων στους χώρους υγιεινής με ειδικό απολυμαντικό υγρό, καθαρισμός υαλοπινάκων κ.λ.π.

 Επίσης, ο ανάδοχος αναλαμβάνει:

    την προμήθεια ικανού αριθμού χαρτιού και κρεμοσάπουνων για λόγους υγιεινής.

    την προμήθεια καθαριστικών που απαιτούνται σε ημερήσια βάση.

 

 

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να εμπεριέχει τον πίνακα που ακολουθεί, να είναι υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον υποψήφιο ανάδοχο. Το προτεινόμενο αντάλλαγμα θα προσδιορίζεται στην προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών. Οι τιμές θα εκφράζονται σε Ευρώ.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μηνιαία Τιμή (Καθαρή αξία)

Φ.Π.Α (……%)

Μηνιαία Συνολική τιμή

 

 

 

                                                                                    

Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

 3.                   ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

Η κατάθεση και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 23/03/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 μ.μ. στο κτίριο που στεγάζεται το Σ.Δ.Ε. Καλλιθέας στο γραφείο της Διευθύντριας, επί της οδού Σωκράτους 167-169 και Μεγίστης, Τ.Κ. 17673, 13Ο Γυμνάσιο Καλλιθέας.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται : Σ.Δ.Ε. Καλλιθέας, τηλέφωνο: 210-9533008, fax: 210-9533016, email: mail@sde-kallith.att.sch.gr.

Σε περίπτωση λήψης λιγότερων των τριών προσφορών ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος και γίνεται επανάληψη της διαδικασίας της πρόσκλησης τουλάχιστον μία φορά.

 4.                   ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :

 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται μηνιαία από τη Διευθύντρια του Σ.Δ.Ε. Καλλιθέας, η οποία θα συντάσσει πρακτικό τήρησης των όρων της σύμβασης.

Η πληρωμή θα γίνει από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. μετά την υπογραφή του σχετικού πρακτικού παραλαβής και την  προσκόμιση του νόμιμου τιμολογίου  από  τον  Ανάδοχο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά την προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ.

Θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με την ισχύουσα Φορολογική Νομοθεσία.

Θα γίνεται κράτηση ίση με το 0,06 % του καθαρού ποσού κάθε πληρωμής που θα αποδίδεται στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.                                 

                                             

                                                 Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

                                             

                                                                                                                                                                                                                                           ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                                

 

 

 

 

Μπορείτε να επισκεφτείτε το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλλιθέας

καθημερινά από τις 5:00 έως τις 8:40 μ.μ.

(Σωκράτους 167-169 & Μεγίστης, Καλλιθέα, τηλ.: 2109533008)

για να λάβετε πληροφορίες για τη λειτουργία και το πρόγραμμα σπουδών.

 

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://schoolpress.sch.gr/mporoume/

της σχολικής εφημερίδας με τίτλο «γιατί μπορούμε?»

μπορείτε να ενημερωθείτε για το έργο του σχολείου μας.

Όπως και επιλέγοντας τους συνδέσμους στα αριστερά σας π.χ. Εκδηλώσεις.


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

 ΙΔΡΥΜΑ  ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :         ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 167-169 & ΜΕΓΙΣΤΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  :           2109533008

             FAX  :              2109533016

Τ. Κ.  :              176 73

     e-mail  :           sdekal@sch.gr
 

Μπορείτε να επισκεφτείτε το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλλιθέας
καθημερινά από τις 5:00 έως τις 8:40 μ.μ.
 
για να κάνετε την αίτηση εγγραφής σας
ή/και να λάβετε πληροφορίες για την λειτουργία και το πρόγραμμα σπουδών.
 
Πρόταγμα του σχολείου μας είναι ο ενήλικος εκπαιδευόμενος,
 
που επιθυμεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Γυμνάσιο.
 
Σπουδές δωρεάν, σε 18 μήνες,  χωρίς γραπτές εξετάσεις και σχολικά βιβλία,
 
με απολυτήριο
  ισάξιο του τυπικού σχολείου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 
Το έργο των εκπαιδευτών είναι προσανατολισμένο
στις ανάγκες του εκπαιδευομένου
και ως σπουδαστή και ως ανθρώπου,
αντιμετωπίζοντάς τον με σεβασμό και εκτίμηση. 

 
 
 
 
 

 

 

Μπορείτε να δείτε το έργο του σχολείου μας,

αναλυτικότερα

επισκεπτόμενοι/ες την αριστερή στήλη της ιστοσελίδας μας,

επιλέγοντας το σύνδεσμο που σας ενδιαφέρει,

π.χ. Επισκέψεις.